PREČU ATPAKAĻ ATDOŠANAS POLITIKA

Īsumā

Mēs esam ļoti centušies, lai piedāvātu Jums augstākās kvalitātes preces. Ja nu tomēr Jūs neesat līdz galam apmierināti ar savu pirkumu, lūdzu informējitet mūs 14 dienu laikā un mēs veiksim preces apmaiņu vai atgriezīsim veikto maksājumu. Lūdzu ņemiet vērā, ka prece pie atgriešanas nedrīkst būt lietota vai bojāta. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas Klientam, mēs rūpīgi veicam kvalitātes pārbaud.

Ja esat saņēmis Pasūtījumu, kura iesaiņojums ir bojāts, lūdzu nekavējoties sazinieties ar mums, rakstot info@silkandmilk.com.  Ja esat pasūtījis vairākas vienības un vēlaties visas tās atgriezt, lūdzu iesaiņojiet tās vienkopus, lai apmaiņas un atgriešanas process tiktu veikts īsākā laikā.

Esiet uzmanīgi izsaiņojot Pasūtījuma iepakojumu, lai nesabojātu tā saturu.

Preces atgriešanu jāveic oriģinālajā iepakojumā nodrošinot drošu satura pārvadāšanu uz sekojošu adresi: 

Silk and Milk SIA

Komētas iela 15/1-3A, 

Riga, LV1004

Latvija

Mēs Jūs informēsim par visām ar Jūsu pasūtījumu veikatjām darbībām.

I ATTEIKUMA TIESĪBAS

1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

2. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

3. Silk&Milk pēc elektroniska pieprasījuma uz info@silkandmilk.com izsniedz patērētājam rakstveida atteikuma „Preces atgriešanas“ veidlapu, kurā minēts ražotāja nosaukums (firma), adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts. Par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs paziņo Silk&Milk, sūtot e-pastu.

Atteikuma nosūtīšana Silk&Milk noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

4. Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

5. Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Silk&Milk (ja prece ir saņemta). Silk&Milk pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Silk&Milk ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai Silk&Milk saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir izmantojis-vilcis preci un to bojājis vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas Silk&Milk nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

6. Šajā sadaļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

II PRECES ATPAKAĻ ATDOŠANAS TIESĪBAS

1. Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

1.1. iegādājoties preci, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba (pasūtītājs ir saņēmis citu preci, nekā pasūtījis);

1.2. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu;

1.3. patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

2. Patērētājam nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta patērētājam neizdarot pasūtījumu.

3. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

3.1. tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

3.2. tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

3.3. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Silk&Milk uzrādījis;

3.4. par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;

3.5. tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

4. Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt Silk&Milk, nosūtot e-pastu, lai Silk&Milk veic vienu no šādām darbībām:

4.1. attiecīgi samazina preces cenu;

4.2. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

4.3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

4.4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

5. Prece apmaināma vai tās nepilnības novēršamas bez maksas Silk&Milk darbnīcās Bauskas ielā 145, Rīgā saprātīgā laikā un neradot Patērētājam neērtības.  Preces atpakaļ nosūtīšanas izdevumi netiek segti no Silk&Milk puses, ja tā ir klienta neuzmanība, kļūda izvēloties saviem izmēriem neatbilstošu izmēru, vēlmēm neatbilstošu krāsu vai modeli.

6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, patērētājs nevar prasīt, lai Silk&Milk atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7. Ja Silk&Milk nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informē patērētāju un atmaksā patērētājam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Silk&Milk saņēmis patērētāja pasūtījumu.

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likums „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”.


Sadaļas